Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Dla kandydatów

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Stare Lubiejewo
ul. Klonowa 4
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel./fax 29 74 532 66
e-mail: zslubiejewo@op.pl

 

 Do pobrania: regulamin rekrutacji na rok szkony 2020/21:

   Regulamin rekrutacji na rok 2020/21.

 


Ważna informacja w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół!

 

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice!


Można już składać wnioski osobiście w szkole, należy mieć założoną maseczkę.
Informacja Kuratorium dotycząca badań lekarskich:

 • rejestracji na badanie należy dokonywać telefonicznie,
 • w czasie zgłoszsenia na badanie, kandydat powinien mieć maseczkę i rękawiczki.


W związku z obecną sytuacją w naszym kraju Ministerstw Edukacji Narodowej w rozporządzeniu  z dnia 25 marca 2020 roku wprowadziło możliwość przyjmowania wniosków rekrutacyjnych i innych dokumentów od rodziców przyszłych kandydatów drogą elektroniczną.

W związku z powyższym nasza szkoła zamieściła formularz wniosku rekrutacyjnego w wersji PDF - rodzic ściąga wniosek, drukuje, wypełnia ręcznie i podpisuje.

Następnie  należy przesłać SKAN lub ZDJĘCIA wypełnionego i podpisanego wniosku, przesłanego z adresu e-mail rodzica wskazanego w tymże wniosku.

Wnioski należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: zslubiejewo@op.pl


UWAGA!Jednocześnie informujemy, że po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół wracamy do tradycyjnych metod, gdyż zgodnie z ww. rozporządzeniem taka forma przyjmowania dokumentów obowiązuje  tylko "w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty".

 

 Do pobrania: wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2020/21:


  Wniosek o przyjęcie do szkoły w formacie .docx (Word)

  Wniosek o przyjęcie do szkoły w formacie .pdf

 


 

Do pobrania: podanie do internatu:

  Podanie do internatu.
 

OD WRZEŚNIA 2016 ROKU OTWARTY JEST W NASZEJ SZKOLE INTERNAT (WYREMONTOWANY, ŚWIETNIE WYPOSAŻONY)

ZAPRASZAMY!!!NASZA SZKOŁA ZMIENIA SIĘ DLA WAS!  

 

 DZIEŃ OTWARTY - 28 kwietnia 2020

 ODWOŁANY

 

OFERTA EDUKACYJNA w roku szkolnym 2020/2021

 

Technikum

(5-letnie) prowadzące kształcenie w zawodach:

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii tuiseo.jpg [150x100]wiatru, wody, słońca, biomasy).

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki .

Program nauki w zawodzie technik urządzeń i sytemów energetyki odnawialnej obejmuje:

 1. Szeroko pojętą problematyką odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także wykorzystania biomasy;
 2. Zagadnienia dotyczące technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie, a także elementy polityki energetycznej w Polsce;
 3. Uczniowie uzyskują również wiedzę w zakresie analogowych i cyfrowych systemów pomiarowych, numerycznych systemów sterowania i regulacji oraz wykorzystywania technik komputerowych w projektowaniu i eksploatacji urządzeń energetycznych.

Absolwenci znający najnowsze osiągnięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz uwarunkowania prawne w tym obszarze będą przygotowani do wykonywania zadań w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, wspartych elementami prawa w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej.

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i obecna konieczność stosowania wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie niezbędnej ochrony środowiska naturalnego.

W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, co przemawia za kształceniem na tym kierunku. Po ukończeniu szkoły można podjąć studia w tej specjalności.

 

W trakcie nauki w technikum zdajesz następujące kwalifikacje zawodowe:

 1. ELE.10 - "Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" - pod koniec klasy IV,
 2. ELE.11 - "Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" - w klasie V.

Proponowane przez szkołę przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka,

- język angielski.

 

 


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

tziug.jpg [150x100]

Kończąc technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uzyskujesz:

 1. zawód technika żywienia i usług gastronomicznych, poszukiwany na rynku pracy, w tym na rynku UE,
 2. możliwość podejmowania pracy w obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu itp.,
 3. przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych oraz otrzymywania na ten cel pomocy z UE.

 

W trakcie nauki w technikum zdajesz następujące kwalifikacje zawodowe:

 1. HGT.02. - "Przygotowanie i wydawanie dań" (pod koniec klasiy IV),
 2. HGT.12. - "Organizacja żywienia i usług gastronomicznych" (w klasie V).


Proponowane przez szkołę przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- biologia,

- język angielski.

 

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI


tmr.jpg [150x112]

 Kończąc technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zyskujesz:

 1. zawód technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
 2. bardzo dobrą wiedzę z zakresu budowy i umiejętność obsługi i eksploatacji maszyn i pojazdów rolniczych,
 3. kwalifikacje rolnicze uprawniające do korzystania z programów UE m.in.:
  • przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej,
  • inwestycji w gospodarstwie rolnym, ułatwiających start młodym rolnikom,
 4. bezpłatne prawo jazdy kategorii B, T oraz uprawnienia do pracy kombajnem,
 5. przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego,
 6. możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych związanych z rolnictwem i jego technicznym zapleczem,
 7. umiejętność posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych we wspólczesnych pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

 

W trakcie nauki zdajesz następujące kwalifikacje zawodowe:

 1. ROL.02. - ,,Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie” (pod koniec klasy IV),
 2. ROL.08. - ,,Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie” (w klasie V).


Proponowane przez szkołę przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka,

- język angielski.

 

 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

tak.jpg [150x100]

Kończąc technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu uzyskujesz:

 1. zawód technika architektury krajobrazu poszukiwany na rynku pracy, w tym na rynku UE,
 2. dobre przygotowanie do wykonywania zadań:
  • urządzania i pielęgnowania terenów zielonych i zadrzewień,
  • projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
  • pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu,
 3. kwalifikacje rolnicze uprawniające do korzystania z programów UE m.in.:
  • przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej,
  • inwestycji w gospodarstwie rolnym,
  • ułatwiających start młodym rolnikom,
 4. bezpłatne prawo jazdy kategorii T,
 5. przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. możliwość podjęcia pracy w biurach projektowych, placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego lub organizacjach związanych z budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu.

 

 

W trakcie nauki w technikum zdajesz następujące kwalifikacje:

 1. OGR.03. - "Projektowanie , urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu" (pod koniec klasy IV),     
 2. OGR.04. - "Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu" (w klasie V).


Proponowane przez szkołę przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- biologia,

- język angielski.

 

 

TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH


kturystykijpg [150x112]

Jako technik turystyki wiejskiej możesz samodzielnie prowadzić biuro obsługi ruchu turystycznego na wsi, gospodarstwo turystyczne, ekologiczne gospodarstwo rolne, możesz też podejmować pracę w instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem,

uzyskasz kwalifikacje rolnicze uprawniające do korzystania z programów UE m.in.:

 • przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej,
 • inwestycji w gospodarstwie rolnym,
 • ułatwiających start młodym rolnikom,

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
 • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
 • planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
 • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

 

W trakcie nauki w technikum zdajesz następujące kwalifikacje:

 1. HGT.09. - "Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich " (pod koniec klasy IV),     
 2. HGT.10. - "Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego" (w klasie V).


Proponowane przez szkołę przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- biologia,

- język angielski.

 

 

TECHNIK AGROBIZNESUtechnik_agrobiznesujpg [150x113]Technik agrobiznesu jest poszukiwanym pracownikiem ze względu na elastyczność i posiadane wykształcenie we wszystkich rodzajach działalności związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą.

Technik agrobiznesu łączy wiedzę o roślinach i zwierzętach z umiejętnością prowadzenia działalności gospodarczej. Wieloaspektowość kształcenia, szczególnie rozwój kompetencji biznesowych pozwala poznać podstawy ekonomii, elementy rachunkowości, wybrane zagadnienia prawne, marketing w agrobiznesie i zarządzanie firmą sprawia, że kształcenie w tym zawodzie jest atrakcyjne. Absolwent tego kierunku bez kłopotów będzie mógł się poruszać w świecie finansów, funduszy europejskich i dotacji. Umiejętność planowania i organizowania gospodarki finansowej firmy własnej lub pracodawcy podniesie atrakcyjność i konkurencyjność młodej osoby wchodzącej na rynek pracy.

uzyskasz kwalifikacje rolnicze uprawniające do korzystania z programów UE m.in.:

 • przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej,
 • inwestycji w gospodarstwie rolnym,
 • ułatwiających start młodym rolnikom.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i prowadzenia działalności rolniczej;
 • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
 • planowania i organizowania działalności na wlasny rachunek (rolniczej, agroturystycznej itp.);
 • podejmowania pracy w instytucjach związanych z rolnictwem.

 

W trakcie nauki w technikum zdajesz następujące kwalifikacje:

 1. ROL.04. - "Prowadzenie produkcji rolniczej" (pod koniec klasy IV),     
 2. ROL.05. - "Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie" (w klasie V).


Proponowane przez szkołę przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- biologia,

- język angielski.

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia), kształcąca w zawodach:


mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych


Program kształcenia teoretycznego i praktycznego podobny do programu z Technikum Mechanizacji Rolnictwa, ale na poziomie szkoły zasadniczej. Przygotowuje do zdawania egzaminu w zawodzie: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Absolwent zdobywa bezpłatne prawo jazdy kat. B i T  a także uprawnienia do pracy kombajemu oraz uzyskuje uprawnienia rolnicze.

 

W trakcie nauki zdajesz następujące kwalifikacje zawodowe:

 1. ROL.02. - ,,Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie” (pod koniec klasy III),

 

kucharz


Program podobny do programu Technikum Żywienia. Przedmioty zawodowe: podstawy przedsiębiorczości, podstawy żywienia człowieka, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wyposażenie techniczne, podstawy rachunkowości gastronomicznej.

W trakcie nauki zdajesz następujące kwalifikacje zawodowe:

 1. HGT.02. - "Przygotowanie i wydawanie dań" (pod koniec klasiy III).


 

cukiernik - nowość!!!

 


Do zadań cukiernika należy przede wszystkim wypiekanie ciast i ciastek o różnych kształtach, gramaturach, przekładanych nadzieniami polewami i kuwerturą przy użyciu odpowiednich maszyn i urządzeń oraz sprzętu cukierniczego. Cukiernik ocenia przydatność surowców i przygotowuje je do produkcji. Przygotowuje nadzienia- kremy, galaretki, polewy. Formuje ciasta, wypieka je lub smaży oraz przekłada odpowiednimi masami i wykańcza cukrem, polewami, w zależności od rodzaju ciasta. Do zadań cukiernika należy również regulowanie maszyn i urządzeń w zakresie utrzymania właściwych parametrów technologicznych oraz usuwanie drobnych usterek w elementach bezpośrednio stykających się z ciastem.

 

W trakcie nauki zdajesz następujące kwalifikacje zawodowe:

SPC.01. - "Produkcja wyrobów cukierniczych" (pod koniec klasiy III).Kształcenie dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach: rolnik (kwalifikacja RL.03), technik rolnik (kwalifikacja RL.16) oraz kucharz (kwalifikacja TG.07).

baner_stopka