Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Egzamin z kwalifikacji

Egzaminy zawodowe - sesja styczeń - luty 2021


W załącznikach znajdują się harmonogramy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji egzaminacyjnej styczeń - luty 2021.

 

Uwaga! Indywidualne terminy egzaminów w części praktycznej w kwalifikacji RL.03 otrzymacie Państwo w dniu egzaminu pisemnego, tzn. 12.01.2021 oraz wytyczne sanitarne na czas egzaminów.

 

Wtedy też będzie można uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (kkz), zarówno w kwalifikacji RL.03, jak i RL.16.

Wyniki egzaminów (oraz świadectwa lub dyplomy) będą do wglądu w szkole od dnia 31.03.2021.

 

  Harmonogram części pisemnej w sesji egzaminacyjnej styczeń - luty 2021.


  Harmonogram części praktycznej w sesji egzaminacyjnej styczeń - luty 2021.


  Wytyczne sanitarne na czas egzaminów w czasie pandemii COVID.

 

 

A. Sakowicz

 Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie)

dotyczy opłat dokonywanych od 1 września 2020 r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla [1]:

  1. absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
  2. osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),

  3. osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
  4. uczniów będących młodocianymi pracownikami (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
  5. osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu).

Wysokość opłat za egzamin:

  • część pisemna i praktyczna – 222,53 zł,
  • część pisemna – 74,18 zł (1/3 opłaty)
  • część praktyczna – 148,35 zł (2/3 opłaty)

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie; ul. Plac Europejski 3; 00-844 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać:

  • imię i nazwisko oraz nr PESEL przystępującego do egzaminu
  • oznaczenie kwalifikacji

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu

(jako termin egzaminu przyjmuje się datę pierwszego egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej, określoną w harmonogramie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie)

[1] Podstawa prawna: art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), dotyczy podstawy programowej 2012 – kwalifikacje jednoliterowe oraz podstawy programowej 2017 – kwalifikacje dwuliterowe; rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1717).

 

 


 INFORMACJA dla absolwentów kkz - jak otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.


Szanowni Państwo. Po egzaminie OKE przesyła do szkoły tylko Wasze świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie (i te świadectwa odbieracie w szkole), natomiast o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe musicie wystąpić do OKE.

Niżej - informacje, co należy w tym celu zrobić. Wnioski i informację na ten temat można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 297453266.


Zasady wydawania dyplomów dla absolwetów KKZ (ze strony OKE) - kliknij tutaj.


Skrócona instrukcja - co zrobić musi absolwent kkz, aby uzyskać dyplom zawodowy:

Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dla absolwentów kkz) należy wysłać lub dostarczyć osobiście do OKE w Warszawie Wniosek o wydanie dyplomu… (zał. 11) oraz świadectwo ukończenia szkoły. Nie trzeba dostarczać świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Adres i telefon OKE:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Plac Europejski 3
00-844 Warszawa

Sekretariat tel. 22 457 03 35


Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - do wysłania do OKE (tylko dla słuchaczy KKZ)


  Wniosek o wydanie dyplomu.
Deklaracje na egzamin z kwalifikacji.

 

  Deklaracja na egzamin z kwalifikacji (kwalifikacje jednoliterowe, np. M.43, M.46, T15)


  Deklaracja na egzamin z kwalifikacji (kwalifikacje dwuliterowe, np. MG.03, TG.07) dla uczniów i absolwentów szkoły.


  Deklaracja na egzamin z kwalifikacji (kwalifikacje dwuliterowe, np. RL.03, RL.16) dla słuchaczy i absolwentów kkz.


 
Terminy egzaminów z kwalifikacji w roku 2021 (kwalifikacje dwuliterowe) oraz inne informacje o egzaminie zawodowym (z komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

 

Terminy egzaminów z kwalifikacji w roku 2021 (kwalifikacje jednoliterowe) oraz inne informacje o egzaminie zawodowym (z komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

 

 

 

baner_stopka