Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Egzamin z kwalifikacji

Terminarz egzaminów zawodowych w sesji egzaminacyjnej czerwiec - lipiec 2019


 

 

Część pisemna - 18 czerwca 2019 (wtorek)

godz. 10 - kwalifikacje M.01, T.06, R.03

godz. 12 - kwalifikacje M.02, T.15

godz. 14 - kwalifikacja M.43

 

Część praktyczna

17 czerwca 2019 (poniedziałek)

godz. 13.00 - kwalifikacje M.43 i T.15

 

24 - 27 czerwca 2019 (poniedziałe - czwartek)

godz. 8, 12, 16 (3 zmiany)- kwalifikacja M.02

 

26 - 27 czerwca 2019 (środa - czwartek)

godz. 8, 12, 16 (3 zmiany)- kwalifikacja T.06

 

29 czerwca 2019 (sobota) - kwalifikacja M.01

godz. 8, 12 (2 zmiany)

 

UWAGA!

Dla kwalifikacji M.01, M.02 oraz T.06 indywidualny harmonogram (kto na której zmianie) jest wywieszony w szkole przy sali nr 3!


Szczegółowe harmonogramy egzaminów (z salami):

  Harmonogram części pisemnej - czerwiec 2019.

  Harmonogram części praktycznej - czerwiec 2019.


Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznejegzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec2019 (komunikat Centralnej komisji Egzaminacyjnej).

A. Sakowicz, kierownik pnz


 

 

Wyniki egzaminu z sesji czerwiec - lipiec 2019.

Wyniki egzaminu z sesji czerwiec - lipiec 2019 będą znane 30 sierpnia 2019 roku (należy zgłosić się do sekretariatu lub do mnie).

A. Sakowicz

kierownik pnz

 

 

 Informacja o opłatach za egzamin z kwalifiikacji (dotyczy ABSOLWENTÓW szkoły i kwalifikacyjnych kursów zawodowych), którzy przystępują do egzaminu w danej kwalifikacji po raz trzeci lub następny).


 

   Opłaty za egzamin zawodowy w czerwcu 2019 roku.

 Zasady wydawania dyplomów dla absolwetów KKZ - kliknij tutaj.


Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwlifikacje zawodowe - do wysłania do OKE (tylko dla słuchaczy KKZ)


  Wniosek o wydanie dyplomu.
Deklaracja na egzamin z kwalifikacji.

 

  Deklaracja na egzamin z kwalifikacji.

 
Terminy egzaminów z kwalifikacji w roku 2019 (z komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

 

 

 Informacje o nowym systemie egzaminów.


Informacja o egzaminach zawodowych - podstawa programowa 2012

1 września 2012 roku weszła w życie reforma szkolnictwa zawodowego. Wprowadzono nową klasyfikację zawodów. Każdy zawód podzielono na tzw. kwalifikacje. Wyodrębniono zawody jedno, dwu i trzy - kwalifikacyjne. Klasy drugie techników i zsz, które rozpoczęły naukę 01.09.2012 roku oraz obecne klasy pierwsze uczą się wg tzw. nowej podstawy programowej. Oznacza to m.in., że mają 2 przedmioty ogólne w zakresie rozszerzonym oraz inne niż dotychczas przedmioty zawodowe.

Do tej pory egzamin zawodowy zdawali absolwenci szkół. Mieli oni jeden, dwuczęściowy egzamin, po zdaniu którego otrzymywali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Obecnie uczniowie (nie absolwenci) w trakcie nauki będą zdawali egzaminy z kwalifikacji. Po zdaniu każdego z nich (1, 2 lub 3, zależnie od zawodu) otrzymują świadectwo, a po zdaniu wszystich egzaminów z kwalifikacji i ukończeniu szkoły - otrzymają dyplom zawodowy.

 

W naszej szkole w obecnie kształconych zawodach wyodrębniono następujące kwalifikacje:

uczniowie:

technik mechanizacji rolnictwa:

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie - egzamin pod koniec 2 klasy,

M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie - egzamin pod koniec 3 klasy,

M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie - egzamin po I semestrze 4 klasy,

 

technik żywienia i usług gastronomicznych:

T.6. Sporządzanie potraw i napojów - egzamin pod koniec 3 klasy,

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - egzamin pod koniec I semestru 4 klasy,

 

mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych:

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie - egzamin pod koniec 2 klasy,

M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie - egzamin pod koniec 3 klasy,

 

słuchacze KKZ:

rolnik:

R.03. - prowadzenie produkcji rolniczej

 

technik rolnik:

R.16, - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Uczeń (słuchacz) pragnący przystąpić do egzaminu z kwalifikacji składa pisemną deklarację przystąpienia nie później niż 4 miesiące przed egzaminem (dokładny termin będzie znany po ogłoszeniu przez dyrektora CKE - poinformujemy was w odpoiednim czasie).

 

Egzamin składał się będzie z dwóch części:

pisemnej - czas 60 min. 40 zadań testowych (1 prawidłowa z 4 do wyboru) - zalicza 50 %,

praktycznej - czas od 120 do 240 min. - zalicza 75%.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała dla każdego zawodu informatory, w których m.in. można zapoznać się z przykładowymi zadaniami oraz wymaganiami na poszczególne kwalifikacje. Zdecydowanie warto się z zapoznać z informatorem!

 

 

Niżej - linki do informatorów w zawodach, w których obecnie kształcimy:


 

 

 

A. Sakowicz

baner_stopka