Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie.

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • na stronie znajdują się elementy, które powodują gwałtowne zmiany jasności i błyski, mogące wywołać napad epileptyczny,
  • niektóre linki otwierają się w nowej karcie bez ostrzeżenia,
  • brak wyróżnika wizualnego linków,
  • brak alternatywnych opisów dla elementów graficznych,
  • niektóre tytuły stron poiadają nieprawidłową konstrukcję,
  • po zmianie rozdzielczości, orientacji ekranu lub powiększeniu strony treści wyświetlają się nieprawidłowo,
  • niektóre elementy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej, np. treści opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Sakowicz, zslubiejewo@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 297453266. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główny budynek szkoły
Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od strony ulicy Klonowej, drugie od strony zabytkowego pałacyku. Przy obu wejścich znajdują się pochylnie zapewnające dostęp dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne. Sekretariat szkoły znajduje się na pierwszym piętrze. Dostęp na piętro nie jest możliwy ze względu na barierę w postaci schodów. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Budynek internatu
Przed wejściem do budynku internatu znajduje się bariera w postaci schodów. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z wejścia do budynku szkoły, a następnie poprzez łącznik przemieścić się do internatu. W internacie dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia na parterze (w tym pomieszczenie kierownika). Dostęp na wyższe piętra nie jest możliwy ze względu na barierę w postaci schodów. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z miejsc parkingowych wyznaczonych przed budynkiem szkoły.

  1. W budynkach nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
  2. Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.
baner_stopka